fbpx

COMPULSORY PURCHASE OF LAND AND NEW RIGHTS BETWEEN DOWLAIS TOP HIRWAUN AND RHIGOS

GORCHYMYN PRYNU GORFODOL (ATODOL) GWEINIDOGION CYMRU (CEFNFFORDD CASTELL-NEDD I’R FENNI (YR A465) (DEUOLI O’R FENNI I HIRWAUN A’R FFYRDD YMUNO AC YMADAEL) A CHEFNFFORDD MAN I’R DWYRAIN O ABERCYNON I FAN I’R DWYRAIN O DDOWLAIS (YR A4060) A CHEFNFFORDD CAERDYDD I LANSANFFRAID GLAN CONWY (YR A470) (FFYRDD CYSYLLTU)

(DOWLAIS TOP I HIRWAUN)) 201-

PRYNU TIR A HAWLIAU NEWYDD YN ORFODOL RHWNG DOWLAIS TOP A HIRWAUN

 

MAE GWEINIDOGION CYMRU wedi llunio drafft o “Gorchymyn Prynu Gorfodol Atodol Gweinidogion Cymru (Cefnffordd Castell-nedd i’r Fenni (yr A465) (Deuoli o’r Fenni i Hirwaun a’r Ffyrdd Ymuno ac Ymadael) a Chefnffordd Man i’r Dwyrain o Abercynon i Fan i’r Dwyrain o Ddowlais (yr A4060) a Chefnffordd Caerdydd i Lansanffraid Glan Conwy (yr A470) (Ffyrdd Cysylltu) (Dowlais Top i Hirwaun)) 201-” o dan adrannau 239, 240, 246, 250 a 260 o Ddeddf Priffyrdd 1980 ac o dan adran 2 o Ddeddf Caffael Tir 1981, a pharagraff 1(1)(b), (3) a (4) o Ran 1 o Atodlen 2 iddi. Mae Gweinidogion Cymru ar fin gwneud y Gorchymyn Prynu Gorfodol Atodol hwn, ac os gwneir ef, bydd y Gorchymyn hwn, ynghyd â’r Gorchymyn Prynu Gorfodol a gyhoeddwyd ar ffurf ddrafft ar 03 Awst 2017, yn awdurdodi Gweinidogion Cymru i brynu’n orfodol y tir a’r hawliau newydd a ddisgrifir isod er mwyn:-

 

(a) adeiladu’r gefnffordd newydd, ffyrdd ymuno ac ymadael a ffyrdd cysylltu rhwng Dowlais Top a Hirwaun yng Nghymunedau Hirwaun, y Rhigos a Phen-y-waun ym Mwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a Chymunedau’r Faenor a Dowlais ym Mwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, yn unol â “Gorchymyn Cefnffordd Castell-nedd – Y Fenni (A465) (Deuoli o’r Fenni i Hirwaun a’r Ffyrdd Ymuno ac Ymadael) a Ffordd Man i’r Dwyrain o Abercynon – Man i’r Dwyrain o Ddowlais (A4060), Cefnffordd Caerdydd – Glanconwy (A470) (Ffyrdd Cysylltu) 1999 fel y’i diwygiwyd gan Orchymyn Gorchymyn Cefnffordd Castell-nedd – Y Fenni (A465) (Deuoli o’r Fenni i Hirwaun a’r Ffyrdd Ymuno ac Ymadael) a Ffordd Man i’r Dwyrain o Abercynon – Man i’r Dwyrain o Ddowlais (A4060), Cefnffordd Caerdydd – Glanconwy (A470) (Ffyrdd Cysylltu) 1999 (Dowlais Top i Hirwaun) (Diwygio) 201-”;

 

(b) adeiladu a gwella priffyrdd a darparu mynedfeydd newydd i fangreoedd yn y Cymunedau a enwyd, yn y Siroedd a enwyd, yn unol â Gorchymyn Cefnffordd Castell-nedd i’r Fenni (yr A465) (Deuoli o’r Fenni i Hirwaun a’r Ffyrdd Ymuno ac Ymadael) a Chefnffordd Man i’r Dwyrain o Abercynon i Fan i’r Dwyrain o Ddowlais (yr A4060) a Chefnffordd Caerdydd i Lansanffraid Glan Conwy (yr A470) (Ffyrdd Cysylltu) (Dowlais Top i Hirwaun) (Ffyrdd Ymyl) 201- ac yn unol â Gorchymyn Cefnffordd Castell-nedd i’r Fenni (yr A465) (Deuoli o’r Fenni i Hirwaun a’r Ffyrdd Ymuno ac Ymadael) a Chefnffordd Man i’r Dwyrain o Abercynon i Fan i’r Dwyrain o Ddowlais (yr A4060) a Chefnffordd Caerdydd i Lansanffraid Glan Conwy (yr A470) (Ffyrdd Cysylltu) (Dowlais Top i Hirwaun) (Ffyrdd Ymyl) (Atodol) 201-;

 

(c) gwella’r gefnffordd rhwng y Trefi a enwyd, yn y Cymunedau a enwyd, yn y Bwrdeistrefi Sirol a enwyd;

 

(d) gwneud gwaith ar gyrsiau dwˆ r mewn cysylltiad ag adeiladu’r gefnffordd newydd ac adeiladu a gwella priffyrdd eraill a gwneud y gwaith arall a grybwyllir uchod;

 

(e) eu defnyddio gan Weinidogion Cymru mewn cysylltiad â’r cyfryw waith gwella priffyrdd ac â gwneud y gwaith arall a grybwyllir uchod; ac

 

(f) lliniaru unrhyw effeithiau niweidiol a fydd gan fodolaeth neu ddefnydd o’r priffyrdd y bwriedir eu gwella ar eu hamgylchoedd.

 

Gellir gweld copi o’r Gorchymyn Prynu Gorfodol Atodol drafft a gyhoeddir yn awr a’r map cysylltiedig, ynghyd â’r Gorchymyn Prynu Gorfodol drafft a gyhoeddwyd ar 03 Awst 2017 a’i fap cysylltiedig, ar bob adeg resymol rhwng 07 Mawrth 2018 a 18 Ebrill 2018 yn y lleoliadau a ganlyn;

 

• Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ

• Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, Y Pafiliynau, Parc Diwydiannol Cambrian, Tonypandy, CF40 2XX

• Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, Y Ganolfan Ddinesig, Castle Street, Merthyr Tudful, CF47 8AN

• Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Tyˆ Penallta, Parc Tredomen, Ystrad Mynach, Yr Hengoed, CF82 7PG

• Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Plas y Ffynnon, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, LD3 7HP

• Llyfrgell Hirwaun, High Street, Hirwaun, CF44 9SW

• Canolfan Gymunedol Cefn Coed, Old Drill Hall Road, Cefncoedycymer, Merthyr Tudful, CF48 2NA

• Llyfrgell Dowlais, Church Street, Dowlais, Merthyr Tudful, CF48 3HS

 

Rhaid i unrhyw wrthwynebiad i’r Gorchymyn Prynu Gorfodol Atodol drafft gael ei wneud yn ysgrifenedig i’r Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ cyn 18 Ebrill 2018, gan roi teitl y Gorchymyn, y cyfeirnod qA1335001, seiliau’r gwrthwynebiad a chyfeiriad y gwrthwynebydd a’i fuddiannau yn y tir.

 

Os ydych yn dymuno gwrthwynebu, cefnogi neu wneud sylwadau, bydd y tîm prosiect yn ystyried eich gohebiaeth ac efallai y bydd angen inni ymgynghori â phobl a sefydliadau y tu allan i Lywodraeth Cymru. Fel rhan o’r broses o ymgynghori ag eraill caniateir i ni roi gwybodaeth iddynt, gan gynnwys gwybodaeth yr ydych wedi ei rhoi i ni a’ch data personol. Ni fyddwn, fodd bynnag, yn datgelu eich manylion personol ond pan fo hynny’n angenrheidiol er mwyn ein galluogi i ymdrin â’r materion yr ydych wedi eu dwyn i’n sylw. Gan y bydd y cynnig yn destun Ymchwiliad Cyhoeddus (YC), bydd pob gohebiaeth yn cael ei chopïo i Arolygydd yr Ymchwiliad ac fe’i cedwir yn Llyfrgell yr YC a bydd ar gael i’r cyhoedd.

 

Gellir gweld copi o’r Gorchymyn Prynu Gorfodol Atodol drafft a’r Hysbysiad ar www.llyw.cymru (detholer ‘Deddfwriaeth’, ‘Is-ddeddfwriaeth’, ‘Deddfwriaeth Ddrafft’, ‘Offerynnau Anstatudol Drafft’, ‘Gorchmynion Ffyrdd Ymyl a Phrynu Gorfodol yn unol â’r Ddeddf Priffyrdd’).

 

DISGRIFIAD O’R TIR AC O’R HAWLIAU NEWYDD

 

SYLWER: Dynodir y tir a gynhwysir ym mhob eitem isod ar y map y cyfeirir ato yn y Gorchymyn drafft gan ddefnyddio’r rhif neu’r rhifau sydd gyferbyn â’r eitem honno isod.

 

YNG NGHYMUNED HIRWAUN YM MWRDEISTREF SIROL RHONDDA CYNON TAF

 

149 metr sgwâr o ran o led llawn Ffordd Tower gan gynnwys gwasanaethau uwchben a leolir i’r gogledd o safle glo brig Tower Regeneration ac i’r de o gefnffordd yr A465. (Plot 1/1)

 

YNG NGHYMUNED Y RHIGOS YM MWRDEISTREF SIROL RHONDDA CYNON TAF

 

1,038 metr sgwâr o ran o dir pori, ardal goediog, prysgdir, trac, a draeniau perthynol gan gynnwys gwasanaethau uwchben a thanddaearol a leolir i’r gogledd-orllewin o safle glo brig Tower Regeneration ac i’r de o gefnffordd yr A465. (Plotiau 1/2)

 

1,096 metr sgwâr o ran o dir pori, ardal goediog, prysgdir, trac, a draeniau perthynol gan gynnwys gwasanaethau uwchben a thanddaearol a leolir i’r gogledd-orllewin o safle glo brig Tower Regeneration ac i’r de o gefnffordd yr A465. (Plotiau 1/2a)

 

41,740 metr sgwâr o ran o dir pori, tai allan, rhan o’r cwrs dwˆ r a adnabyddir fel Nant Bwlch, lled llawn Ffordd Tower a draeniau perthynol gan gynnwys gwasanaethau uwchben a thanddaearol a leolir i’r gogledd o safle glo brig Tower Regeneration ac i’r gorllewin o Barc Lles Hirwaun. (Plot 1/2b)

 

183 metr sgwâr o ran o led llawn Ffordd Tower at bob diben sy’n gysylltiedig ag adeiladu a chynnal pwll arafu arfaethedig, a leolir i’r gogledd o safle glo brig Tower Regeneration ac i’r gorllewin o Barc Lles Hirwaun. (1/2c)

 

569 metr sgwâr o ran o led llawn Ffordd Tower gan gynnwys gwasanaethau uwchben a leolir i’r gogledd o safle glo brig Tower Regeneration ac i’r de o gefnffordd yr A465. (1/2d)

 

YNG NGHYMUNEDAU HIRWAUN A’R RHIGOS YM MWRDEISTREF SIROL RHONDDA CYNON TAF

 

342 metr sgwâr o ran o dir pori ac ardal goediog gan gynnwys rhan o’r cwrs dwˆ r a adnabyddir fel Nant Bwlch a leolir i’r gogledd o safle glo brig Tower Regeneration ac i’r gorllewin o Barc Lles Hirwaun. (1/2e)

 

YNG NGHYMUNED Y RHIGOS YM MWRDEISTREF SIROL RHONDDA CYNON TAF

 

419 metr sgwâr o ran o led llawn Ffordd Tower a leolir i’r gogledd-orllewin o safle glo brig Tower Regeneration ac i’r de o gefnffordd yr A465. (1/2f)

 

2,355 metr sgwâr o ran o dir pori, ardal goediog, prysgdir, trac, a draeniau perthynol gan gynnwys gwasanaethau uwchben a thanddaearol a leolir i’r gogledd-orllewin o safle glo brig Tower Regeneration ac i’r de o gefnffordd yr A465. (1/2g)

 

YNG NGHYMUNED HIRWAUN YM MWRDEISTREF SIROL RHONDDA CYNON TAF

 

99 metr sgwâr o ran o arwyneb concrit a choed a leolir i’r gogledd o safle glo brig Tower Regeneration ac i’r gorllewin o Barc Lles Hirwaun. (1/3)

 

34 metr sgwâr o ran o hanner lled gorllewinol y trac sy’n gwasanaethu Fferm Wynt Mynydd Bwllfa, llain ymyl ac arglawdd a leolir i’r de o gefnffordd yr A465. (2/1)

 

30 metr sgwâr o ran o hanner lled gorllewinol y trac sy’n gwasanaethu Fferm Wynt Mynydd Bwllfa, llain ymyl ac arglawdd a leolir i’r de o gefnffordd yr A465. (2/1a)

 

52 metr sgwâr o ran o’r llain ymyl a’r arglawdd gan gynnwys llwybr troed HIR/40/1, i’r dwyrain o’r trac sy’n gwasanaethu Fferm Wynt Mynydd Bwllfa gan gynnwys gwasanaethau uwchben a leolir i’r de o gefnffordd yr A465. (2/1b)

 

101 metr sgwâr o ran o led llawn y trac sy’n gwasanaethu Fferm Wynt Mynydd Bwllfa gan gynnwys gwasanaethau uwchben a leolir i’r de o gefnffordd yr A465. (2/1c)

 

35 metr sgwâr o ran o’r llain ymyl a’r arglawdd gan gynnwys llwybr troed HIR/40/1, i’r dwyrain o’r trac sy’n gwasanaethu Fferm Wynt Mynydd Bwllfa gan gynnwys gwasanaethau uwchben a leolir i’r de o gefnffordd yr A465. (2/1d)

 

46 metr sgwâr o ran o hanner lled dwyreiniol y trac sy’n gwasanaethu Fferm Wynt Mynydd Bwllfa, llain ymyl ac arglawdd gan gynnwys llwybr troed HIR/40/1 a gwasanaethau uwchben a leolir i’r de o gefnffordd yr A465. (2/1e)

 

THE WELSH MINISTERS (THE NEATH TO ABERGAVENNY TRUNK ROAD (A465) (ABERGAVENNY TO HIRWAUN DUALLING AND SLIP ROADS) AND EAST OF ABERCYNON TO EAST OF DOWLAIS TRUNK ROAD (A4060) AND CARDIFF TO GLAN CONWY TRUNK ROAD (A470) (CONNECTING ROADS)

(DOWLAIS TOP TO HIRWAUN)) (SUPPLEMENTARY) COMPULSORY PURCHASE)) ORDER 201-

COMPULSORY PURCHASE OF LAND AND NEW RIGHTS BETWEEN DOWLAIS TOP AND HIRWAUN

 

THE WELSH MINISTERS have prepared in draft “The Welsh Ministers (The Neath to Abergavenny Trunk Road (A465) (Abergavenny to Hirwaun Dualling and Slip Roads) and East of Abercynon to East of Dowlais Trunk Road (A4060) and Cardiff to Glan Conwy Trunk Road (A470) (Connecting Roads) (Dowlais Top to Hirwaun) (Supplementary) (Compulsory Purchase)) Order 201-, under sections 239, 240, 246, 250 and 260 of the Highways Act 1980 and under section 2 of, and paragraph 1(1)(b), (3) and (4) of Part 1 of Schedule 2 to, the Acquisition of Land Act 1981.

 

The Welsh Ministers are about to make this Supplementary Compulsory Purchase Order and if made this Order, together with the Compulsory Purchase Order that was published in draft on 03 August 2017 if made, will authorise the Welsh Ministers to purchase compulsorily the land and new rights described below for the purpose of:-

 

(a) the construction of the new trunk road, slip roads and connecting roads between Dowlais Top and Hirwaun in the Communities of Hirwaun, Rhigos and Pen-y-Waun, in the County Borough of Rhondda Cynon Taf and the Communites of Vaynor and Dowlais in the County Borough of Merthyr Tydfil, in pursuance of the “The Neath to Abergavenny Trunk Road (A465) (Abergavenny to Hirwaun Dualling and Slip Roads) and East of Abercynon to East of Dowlais Trunk Road (A4060), Cardiff to Glan Conwy Trunk Road (A470) (Connecting Roads) Order 1999 as amended by The Neath to Abergavenny Trunk Road (A465) (Abergavenny to Hirwaun Dualling and Slip Roads) and East of Abercynon to East of Dowlais Trunk Road (A4060), Cardiff to Glan Conwy Trunk Road (A470) (Connecting Roads) Order 1999, (Dowlais Top to Hirwaun) (Amendment) Order 201-”;

 

(b) the construction and improvement of highways and the provision of new means of access to premises, in the said Communities, in the said Counties, in pursuance of The Neath to Abergavenny Trunk Road (A465) (Abergavenny to Hirwaun Dualling and Slip Roads) and East of Abercynon to East of Dowlais Trunk Road (A4060), Cardiff to Glan Conwy Trunk Road (A470) (Connecting Roads) (Dowlais Top to Hirwaun) (Side Roads) Order 201- and in pursuance of The Neath to Abergavenny Trunk Road (A465) (Abergavenny to Hirwaun Dualling and Slip Roads) and East of Abercynon to East of Dowlais Trunk Road (A4060), Cardiff to Glan Conwy Trunk Road (A470) (Connecting Roads) (Dowlais Top to Hirwaun) (Supplementary) (Side Roads) Order 201- ;

 

(c) the improvement of the trunk road between the said Towns, in the said Communities, in the said County Boroughs;

 

(d) the execution of works on watercourses in connection with the construction of the new trunk road and the construction and improvement of other highways and the execution of other works mentioned above;

 

(e) use by the Welsh Ministers in connection with such improvement of highways and the execution of other works mentioned above, and

 

(f) the mitigation of any adverse effects which the existence or use of certain of the highways proposed to be improved will have on the surroundings thereof.

 

A copy of the draft Supplementary Compulsory Purchase Order now published and accompanying map, together with the draft Compulsory Purchase Order that was published on 03 August 2017 and its accompanying map, may be seen at all reasonable hours from 07 March 2018 to 18 April 2018 at the following venues:

 

• Orders Branch, Transport, Welsh Government, Cathays Park, Cardiff, CF10 3NQ

• Rhondda Cynon Taf County Borough Council, The Pavilions, Cambrian Industrial Park, Tonypandy, CF40 2XX

• Merthyr Tydfil County Borough Council, Civic Centre, Castle Street, Merthyr Tydfil, CF47 8AN

• Caerphilly County Borough Council, Penallta House, Tredomen Park, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7PG

• Brecon Beacons National Park Authority, Plas y Ffynnon, Cambrian Way, Brecon, LD3 7HP

• Hirwaun Library, High Street, Hirwaun, CF44 9SW

• Cefn Coed Community Centre, Old Drill Hall Road, Cefn Coed, Merthyr Tydfil, CF48 2NA

• Dowlais Library, Church Street, Dowlais, Merthyr Tydfil, CF48 3HS.

 

Any objection to the draft Supplementary Compulsory Purchase Order must be made in writing to the Orders Branch, Transport, Welsh Government, Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ before 18 April 2018 and should state the title of the Order, the reference qA1335001, the grounds of objection and the objector’s address and interests in the land. Should you wish to object, support or make representations, your correspondence will be considered by the project team and we may need to consult with people and organisations outside of the Welsh Government. As part of the process of consulting with others we may pass information to them, including information you have given us and your personal data. We will however, only disclose your personal details where it is necessary to do so to enable us to deal with issues you have brought to our attention. As the proposal will be subject to a Public Inquiry (PI), all correspondence will be copied to the Inspector of the Inquiry and is kept in the PI Library and is publicly available.

 

A copy of the draft Supplementary Compulsory Purchase Order and Notice can be viewed at www.wales.gov (select ‘Legislation’, ‘Subordinate legislation’, ‘Draft Legislation’, ‘Draft Non-Statutory Instruments’, ‘Highways Act Side Roads and Compulsory Purchase Orders’).

 

DESCRIPTION OF THE LAND AND THE NEW RIGHTS

 

NOTE: The land comprised in each item below is identified on the map referred to in the draft Order by means of the number or numbers against that item below.

 

IN THE COMMUNITY OF HIRWAUN IN THE COUNTY BOROUGH OF RHONDDA CYNON TAF

 

149 square metres of part of the full width of Tower Road including overhead services located north of Tower Regeneration opencast site and south of the A465 trunk road. (Plot 1/1)

 

IN THE COMMUNITY OF RHIGOS IN THE COUNTY BOROUGH OF RHONDDA CYNON TAF

 

1,038 square metres of part of pasture land, wooded area, scrubland, track, and associated drainage including overhead and underground services located north west of Tower Regeneration opencast site and south of the A465 trunk road. (Plots 1/2)

 

1,096 square metres of part of pasture land, wooded area, scrubland, track, and associated drainage including overhead and underground services located north west of Tower Regeneration opencast site and south of the A465 trunk road. (Plots 1/2a)

 

41,740 square metres of part of pasture land, outbuildings, part of the watercourse known as Nant Bwlch, the full width of Tower Road and associated drainage including overhead and underground services located north of Tower Regeneration opencast site and west of Hirwaun Welfare Ground. (Plot 1/2b)

 

183 square metres of part of the full width of Tower Road for all purposes connected with the construction and maintenance of a proposed attenuation pond, located north of Tower regeneration opencast site and west of Hirwaun Welfare Ground. (1/2c)

 

569 square metres of part of the full width of Tower Road including overhead services located north of Tower Regeneration opencast site and south of the A465 trunk road. (1/2d)

 

IN THE COMMUNITIES OF HIRWAUN AND RHIGOS IN THE COUNTY BOROUGH OF RHONDDA CYNON TAF

 

342 square metres of part of pasture land and wooded area including part of the watercourse known as Nant Bwlch located north of Tower Regeneration opencast site and west of Hirwaun Welfare Ground. (1/2e)

 

IN THE COMMUNITY OF RHIGOS IN THE COUNTY BOROUGH OF RHONDDA CYNON TAF

 

419 square metres of part of the full width of Tower Road located north west of Tower Regeneration opencast site and south of the A465 trunk road. (1/2f)

 

2,355 square metres of part of pasture land, wooded area, scrubland, track, and associated drainage including overhead and underground services located north west of Tower Regeneration opencast site and south of the A465 trunk road. (1/2g)

 

IN THE COMMUNITY OF HIRWAUN IN THE COUNTY BOROUGH OF RHONDDA CYNON TAF

 

99 square metres of part of concrete surface and trees located north of Tower Regeneration opencast site and west of Hirwaun Welfare Ground. (1/3)

 

34 square metres of part of the western half width of the track serving Mynydd Bwllfa Windfarm verge and embankment located south of the A465 trunk road. (2/1)

 

30 square metres of part of the western half width of the track serving Mynydd Bwllfa Windfarm verge and embankment located south of the A465 trunk road. (2/1a)

 

52 square metres of part of the verge and embankment including footpath HIR/40/1, east of the track serving Mynydd Bwllfa Windfarm including overhead services located south of the A465 trunk road. (2/1b)

 

101 square metres of part of the full width of the track serving Mynydd Bwllfa Windfarm including overhead services located south of the A465 trunk road. (2/1c)

 

35 square metres of part of the verge and embankment including footpath HIR/40/1, east of the track serving Mynydd Bwllfa Windfarm including overhead services located south of the A465 trunk road. (2/1d)

 

46 square metres of part of the eastern half width of the track serving Mynydd Bwllfa Windfarm, verge and embankment including footpath HIR/40/1 and overhead services located south of the A465 trunk road. (2/1e)

 

Gellir cael copi o’r Hysbysiad hwn mewn print brasach gan Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ.

 

A copy of this Notice in larger print can be obtained from Orders Branch, Transport, Welsh Government, Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ.

 

TM Ref: 225399011-01

Spread the love
Team @ AberdareOnline

Team @ AberdareOnline

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *